ร่วมงานกับเรา
Application Form
ตำแหน่งที่สมัคร
Applied Position
เงินเดือนที่ต้องการ
Expected Salary
Step 1
ประวัติส่วนตัว/Personal Details
นาย/Mr. นางสาว/Miss นาง/Mrs.
ชื่อ
Name
นามสกุล
Surname
name-
surname
วัน/เดือน/ปีเกิด
Date of Birth
อายุ
Age
เชื้อชาติ
Nationality
สัญชาติ
Race
ศาสนา
Religion
ส่วนสูง
Height
น้ำหนัก Weight
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Identification No.
วันออกบัตร
Date of Issue
วันหมดอายุ
Expiry Date
ออกให้ ณ
Place of Issue
สถานะทางทหาร
Military Status
พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
Drafted
ได้รับการยกเว้น เพราะ
Exempted because
สถานะทางครอบครัว
Marital Status
โสด
Single
สมรส
Married

จดทะเบียน
ไม่จดทะเบียน / Illegal
หย่า
Divorced
หม้าย
Widow
แยกกันอยู่
Separated
ชื่อ-สกุล คู่สมรส
Spouse’s Name
อาชีพ
Occupation
ที่ทำงาน
Office Address
จำนวนบุตร
No. of Children
คน เป็นชาย
No. of Boys
คน เป็นหญิง
No. of Girls
คน
ลำดับที่
No.
ชื่อบุตรหรือบุตรบุญธรรม
Name of Children or Foster Children
อายุ
Age
ชื่อสถานศึกษา
Name of Institution
ระดับชั้น
Grade/Level
1
2
3
4
5
6
7
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
Address as in the House Registration
ที่อยู่ปัจจุบัน (ถ้าต่างจากข้างต้น)
Present Address
(if different from above)
โทรศัพท์ / Tel.
เบอร์โทรศัพท์มือถือ / Mobile No.
อีเมล์ / E-mail
Step 2
ประวัติการศึกษา/Educational Background
ระดับการศึกษา ระยะเวลา/Period ชื่อสถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ เกรดเฉลี่ย
Level เริ่ม/From ถึง/To Name of institution Cert./Degree GPA
1.
2.
3.
4.
5.
Step 3
ประวัติการทำงาน/Work Experience
1.ชื่อบริษัท
Name of Company
ประเภทธุรกิจ
Business Type
ตำแหน่งสุดท้าย
Last position
ลักษณะงาน
Job Description
วันเริ่มงาน Start วันที่ลาออก
Leave
เงินเดือนสุดท้าย
Last Salary
สาเหตุที่ออก
Reason for Leaving
2.ชื่อบริษัท
Name of Company
ประเภทธุรกิจ
Business Type
ตำแหน่งสุดท้าย
Last position
ลักษณะงาน
Job Description
วันเริ่มงาน Start วันที่ลาออก
Leave
เงินเดือนสุดท้าย
Last Salary
สาเหตุที่ออก
Reason for Leaving
3.ชื่อบริษัท
Name of Company
ประเภทธุรกิจ
Business Type
ตำแหน่งสุดท้าย
Last position
ลักษณะงาน
Job Description
วันเริ่มงาน Start วันที่ลาออก
Leave
เงินเดือนสุดท้าย
Last Salary
สาเหตุที่ออก
Reason for Leaving
Step 4
ทักษะ/Skills
การใช้ภาษา Language Skills การฟัง/Listening การพูด/Speaking การเขียน/Writing
ภาษาอังกฤษ English
อื่นๆ
Others
การใช้ภาษา
Language Skills
Word Excel PowerPoint Acess
Email Internet Others
พิมพ์ดีด Typing การขับขี่ยานยนต์ Driving Ability เลขที่ใบขับขี่ Driver’s License วันที่ออกให้ Date of Issue วันที่หมดอายุ Expiry Date ออกให้ ณ จังหวัด Place of Issue
ไทย
Thai
คำ/นาที
word/min
รถยนต์
Sedan
อังกฤษ
English
คำ/นาที
word/min
รถจักรยานยนต์
Motorcycle
รถบรรทุก
Truck
ทักษะ/ความสามารถพิเศษอื่นๆ
Other Special Skills
กีฬา
Sports
ความสนใจและงานอดิเรก
Special Interests and Hobbies
Step 5
ข้อมูลทั่วไป/General Information
1.ท่านทราบข่าวการรับสมัครพนักงานของบริษัทฯ ได้อย่างไร/How do you know about the company’s job openings?
2. วันที่เริ่มทำงานได้ หากได้รับการว่าจ้างจากบริษัท / Date available for employment